TIETOSUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista yliopiston toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä.
 
Itä-Suomen yliopisto kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja käsittelemiensä henkilötietojen yksityisyyttä. Yliopisto sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Yliopisto noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Itä-Suomen yliopisto kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä yliopiston toiminnassa. 
 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 lähtien. 
 
Henkilötietojen käsittely
 
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, ip-osoite tai jopa auton rekisteritunnus voi olla henkilötieto, jonka käsittelyssä on otettava huomioon henkilön tietosuoja. 
 
Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Itä-Suomen yliopistossa saat kohdasta Henkilötietojen käsittely UEF:ssa.

Mitä velvollisuuksia yliopistolla on henkilötietojen käsittelyssä?

Yliopiston velvollisuutena on mm. 
  • arvioida henkilötietojen käsittelyn riskit ja vaikutukset
  • osoittaa noudattavansa tietosuojasäädöksiä
  • kertoa henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille
  • nimittää tietosuojavastaava
  • ilmoittaa tietoturvaloukkauksista

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. Tutustu rekistöridyn oikeuksiin tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta. 
 

Itä-Suomen yliopistossa oikeuksiesi käyttämiseksi voit toimittaa sitä koskevan pyynnön yliopiston asiointipalvelun kautta (henkilökunta, opiskelijat) tai verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan.