Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ)

Yliopistoissa on käytössä kaksi arviointijärjestelmää, opetus- ja tutkimushenkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä sekä muuhun henkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä. Lisäksi yliopiston harjoittelukoulujen opetushenkilöstölle on käytössä erillinen arviointijärjestelmä.

YPJ-järjestelmän mukainen palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (tehtävän vaativuustaso) ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta (henkilökohtainen suoritustaso). Lisäksi työnantaja voi maksaa vaativuuslisää ja/tai suorituskorotusta.

Henkilön tullessa uutena yliopiston palvelukseen maksetaan henkilökohtainen palkanosa aluksi sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan hänen pätevyyttään, työkokemustaan ja aikaisempaa suoriutumistaan. Uusien tehtävien osalta työnantaja tekee alustavan arvion tehtävän vaativuustasosta. Suoritustaso ja tehtävän vaativuustaso arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.

Arviointijärjestelmä ja palkanosat on määritelty Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmä

Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmään kuuluvien työntekijöiden tehtäväkohtainen palkanosa määritellään työehtosopimuksen liitteenä olevan vaativuustasokartan ja sen tueksi laadittujen yliopistokohtaisten täsmentävien kriteereiden perusteella. Tehtävän vaativuuden arviointi voidaan käynnistää, kun seuraavan tason vaatimukset ja täsmentävät kriteerit ovat täyttyneet. Henkilökohtainen palkanosa määritellään työehtosopimuksen liitteeseen 3 kirjattujen periaatteiden mukaisesti.

Muun henkilöstön arviointijärjestelmä

Muun henkilöstön arviointijärjestelmään kuuluvien työntekijöiden tehtäväkohtainen palkanosa määritellään työehtosopimuksen liitteenä olevan vaativuuskehikon perusteella. Henkilökohtainen palkanosa määritellään työehtosopimuksen liitteeseen 4 kirjattujen periaatteiden mukaisesti.

Arviointiryhmät

Jokaisessa yliopistossa on kaksi työnantaja- ja palkansaajaosapuolten muodostamaa arviointiryhmää, toinen opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja toinen muulle henkilöstölle. Lisäksi harjoittelukoulujen opetushenkilöstölle on oma arviointiryhmänsä. Arviointiryhmät ovat mukana tehtäväkohtaisen palkanosan arviointiprosessissa. Arviointiryhmät käsittelevät uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit ja määrittelevät kantansa niihin.

Vaativuuslisä ja suorituskorotus

Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi työnantaja voi maksaa vaativuuslisää, joka on 50 % henkilön tehtävän vaativuustason ja sitä seuraavan ylemmän vaativuustason välisestä palkkaerosta, ottaen huomioon myös henkilökohtainen palkanosa. Vaativuuslisä voi olla määräaikainen.

Henkilökohtaisen palkanosan lisäksi työnantaja voi maksaa suorituskorotusta, joka on 50 % työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason välisestä euromäärästä.

Lisätietoa

Yliopistojen yleinen työehtosopimus