Laatu

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellinen osa yliopiston strategian toteuttamista. Laatu sekä kestävä kehitys ovat siis osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa.

Yliopiston laatujärjestelmän periaatteet on kirjattu päälaatukäsikirjaan, jonka löydät oheisesta linkistä.

Yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen saralla myös Itä-Suomen alueen muiden korkeakoulujen sekä valtakunnallisesti muiden yliopistojen kanssa.

Kestävän kehityksen periaatteet on Itä-Suomen yliopistossa sisällytetty yliopiston laatujärjestelmään. Kestävän kehityksen käytännön toimiin liittyen yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Sitoumuksen mukaisesti yliopistolla käytetään sen tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita ja niitä on tarjolla myös yliopiston ravintoloissa ja myös Ylioppilaskunta käyttää tilaisuuksissaan Reilun kaupan tuotteita.

Yliopiston hallinnossa ja koko yliopistolla toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti mm. minimoimalla paperinkulutus, kierrättämällä ja vähentämällä syntyvien jätteiden määrää, huomioimalla hankinnoissa kestävä kehitys sekä vähentämällä energian ja vedenkulutusta.  Tästä merkkinä Yliopistopalveluilla on ollut Green Office diplomi vuodesta 2012.  Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen osana globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanoa Suomessa, yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015.

Lisäksi yliopistolla on Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopistolla noudatetaan Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite) sääntöjä kaikilta osin . Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa.

Suomen kestävän kehityksen toiminnasta  löytyy tarkemmin tietoa mm.  kestavakehitys.fi -sivuilta ja yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta tietoa löytyy kestävän kehityksen omilla  www-sivuilla.

Laatu Itä-Suomen yliopistossa

tarkoittaa johtamisen, koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimintojen tarkoituksen mukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä niiden täyttyminen. Toimintaa kehitetään asiakkailta saadun palautteen sekä toiminnan jatkuvan arvioinnin perusteella ja hyviä käytänteitä levitetään tehokkaasti yliopiston sisällä.

Yliopiston laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa ja he toimivat yhdessä yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja.

Yliopiston laatutyö

  perustuu yliopiston strategiaan
  tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja
  osallistaa opiskelijat, henkilökunnan sekä sidosryhmät laatutyöhön.

Yliopiston laatutyö pohjautuu Yliopistolakiin ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) laadunvarmistustavoitteisiin. Siinä on piirteitä ISO9001 laadunhallinnan standardista, ja lisäksi siinä on otettu huomioon European University Associationin (EUA) ja European Higher Education Arean (EHEA) ohjeet ja suositukset. Näin voimme osoittaa toimintamme laadun myös kansainvälisesti.

Laatutyö ei ole kuitenkaan mitään erillistä toimintaa, vaan sitä tehdään yliopiston omien tarpeiden pohjalta, johdon tuella ja kaikkien yliopistolaisten hyväksi. Tärkeintä laatutyössä onkin nähdä se toiminnan jatkuvan kehittämisen välineenä - työkaluna tehdä toiminnastamme entistä parempaa ja laadukkaampaa vastaamaan asikkaidemme tarpeisiin.

Laatutyöstä viestitään avoimesti henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille ja sekä yliopistolaisilla että sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua laatutyöhön ja sen kehittämiseen monenlaisten eri kanavien kautta.

Laatupolitiikka

Yliopiston hallituksessa hyväksytyt laatupolitiikka ja laatutyön tavoitteet antavat lähtökohdan yliopiston laadunhallintajärjestelmälle.

Itä-Suomen yliopiston

  - laadunhallintajärjestelmä tukee yliopiston perustehtävien suorittamista ja kehittämistä luotettavasti ja kansainvälisestikin korkealaatuisesti yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön tarpeet huomioon ottaen
  - ammattimaisesti tutkimusta ja opetusta tukeva strateginen johtaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen perustuvat arviointien ja palautteiden pohjalta tuotettuihin analyyseihin
  - yliopisto on innovatiivinen, kansainvälisesti arvostettu ja tavoiteltu opiskelu-, työ- ja tutkimusyhteisö sekä pitkäjänteinen ja luotettava strateginen yhteistyökumppani
  - yliopiston toiminta on avointa, tasa-arvoista, osallistavaa ja yhteisöllistä
  - yliopisto edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden työhyvinvointia ja huomioi toiminnassaan monikulttuurisuuden, globaalin yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.

Laatujärjestelmä

  liittyy tiiviisti yliopiston strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen ja on oleellinen osa kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten arjen toimintaa
  kattaa yliopiston kaikki toiminnat: strategisen johtamisen, tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä niihin liittyvät tukipalvelut
  luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle
  sisältää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisen.


Myös yliopiston kokonaissuunnitelma eli kokonaisarkkitehtuuri, joka sisältää koko yliopiston toiminnan ja prosessit ja toiminnassa tarvittavat ja tuotetut tiedot sekä tietojärjestelmät, on liitetty osaksi johtamista ja laatutyötä. Kokonaisarkkitehtuurista on kerrottu tarkemmin Julkisen hallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suosituksessa ja myös tästä linkistä löytyvässä esityksessä.

Yliopisto näkee laadunhallinnan olennaisena osana myös yliopiston strategista johtamista ja toiminnan ohjausta. Tätä on kuvattu oheisessa kuvassa.

 

Kuva 1. Strateginen johtaminen, toiminnanohjaus ja laadunhallinta Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmää on lyhyesti kuvattu myös oheisessa Prezi-esityksessä

Yliopiston laadunhallintajärjestelmä noudattaa jatkuvan parantamisen periaatetta suunnittelu - toteutus -
arviointi
- kehittäminen (Plan-Do-Check-Act) -sykliä eli nk. Demingin ympyrää:

 

Kuva 2. Demingin ympyrä


 

Laadunhallintajärjestelmämme noudattaa myös European Higher Education Arean standardeja (ESG).

Laatutyön ja laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on

  - tuottaa tietoa yliopiston strategioiden ja tavoitteiden toteutumisesta
  - auttaa yhteisten toimintatapojen ja yhteisen oppivan laatuorganisaation toimintakulttuurin luomista ja hyvien käytäntöjen levittämistä 
  - tukea toiminnan ydinprosessien kehittymistä sekä tutkimus- ja oppimistulosten jatkuvaa paranemista
  - tukea globaalin vastuun, monikulttuurisuuden, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden sekä avoimuuden periaatteita
  - viestiä toiminnan laadusta henkilöstölle ja opiskelijoille sekä korkeakouluyhteisöille ja yhteistyökumppaneille
  - kehittää ja levittää laatutyöhön sekä sen arviointeihin liittyvää osaamista ja valmiuksia.

Laatujärjestelmän dokumentointi 

Yliopiston laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu yliopiston päälaatukäsikirjaan ja tiedekuntien, erillis- ja palvelulaitosten sekä yliopistopalveluiden laatukäsikirjoihin, joissa on kuvattuna tarkemmat toimintaohjeet ja menettelyt. Tiedekuntien yksiköillä voi lisäksi olla omaa täydentävää laatudokumentaatiota. Näistä jokainen yliopistolainen löytää oikeassa asiayhteydessä tarvitsemansa tiedot  laatujärjestelmästä ja sen menettelyistä.

 

Kuva 3.  Laatukäsikirjojen kokonaisuus


 

Yliopiston laatujärjestelmä kytkeytyy Itä-Suomen yliopiston strategiaan 2015-2020 ja sen toteuttamisohjelmaan. Koska toiminnanohjaus on keskeinen laadunhallinnan prosessi, laatudokumentaatioon kuuluvat myös yliopiston tavoiteohjelmat ja toimintasuunnitelmat, erilaiset arviointiraportit samoin kuin toimintaa ohjaavat säännöt ja menettelytapaohjeet.

 

Yliopiston ja sen yksiköiden laatudokumentaatiota voidaan kuvata pyramidina, jossa ylimpänä on laatukäsikirja ja sen alapuolella prosessikaaviot ja menettelyohjeet, työohjeet, muu laatujärjestelmään liittyvä dokumentaatio kuten toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset sekä erilaiset toiminnassa tarvittavat ja muodostuvat asiakirjat.

 

Kuva 4.  Laatudokumentaatio

Laatukäsikirjat

Päälaatukäsikirjassa kuvataan yliopiston johtaminen, perustehtävät ja palvelut. Päälaatukäsikirja rakentuu toiminnan kuvauksista ja niihin linkitetyistä jatkuvasti päivitettävistä dokumenteista.

Päälaatukäsikirja kuvaa yliopiston yhteisiä toimintatapoja ja laadunhallinnan menettelyitä. Se tukee yliopistolaisia heidän työssään, toimii perehdyttämisen apuvälineenä, tuo läpinäkyvyyttä toimintaan sekä helpottaa mm. eri yksiköiden parhaiden käytänteiden löytämistä ja toiminnan kehittämistä.

Muut laatukäsikirjat

Tiedekunnat, laitokset ja erillislaitokset ovat laatineet omat laatukäsikirjansa tukeutuen yliopiston dokumentteihin ja ne on integroitu yliopiston intranetin muihin sisältöihin. Yksiköiden laatukäsikirjat ovat alisteisia yliopiston päälaatukäsikirjalle.

Prosessikuvaukset

Yliopiston prosessikartassa esitetään yliopiston ydin- ja tukiprosessit ja niiden väliset yhteydet.

 

Kuva 5. Prosessikartta

Prosessit (toiminnot) ovat oleellinen osa laadunhallintajärjestelmää. Niiden kautta yliopisto ja sen toimintayksiköt suorittavat tehtäväänsä. Prosesseja kuvataan niille tarkoituksenmukaisimmalla tavalla joko sanallisesti kuvaamalla, toimintaa havainnollistavalla kuvalla tai prosessikaavioina, joissa useita toimijoita sisältävien prosessien kuvaamiseen käytetään nelitasoista JHS-152 mallia.

Laatukäsikirjoja ja prosessikuvauksia täydentävät tarkemmin toimintaa ja yksittäisiä työtehtäviä kuvaavat menettelytapa- ja työohjeet sekä eri toiminnoissa tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet.

Yliopiston laatuverkkosivuilta henkilöstö, opiskelijat sekä muut sidosryhmät löytävät tietoa yliopiston laatujärjestelmästä ja sen dokumentaatiosta. Yliopiston ja yksikköjen omilta intranetsivuilta löytyvät tarkemmat eri toimintoja koskevat ohjeistukset. 

Muu laatudokumentaatio

Kaiken toiminnan tuloksena syntyy paljon erilaista dokumentaatiota. Laatujärjestelmän dokumentteja ovat mm. eri työryhmien ja elinten pöytäkirjat, työnkuvaukset, opiskelijapalautteiden yhteenvedot ja analyysit, tutkimuksen ja koulutuksen arviointien raportit sekä auditointien, benchmarkingien ja johdonkatselmusten raportit.

Laatudokumentaatiosta yliopiston päälaatukäsikirja sekä yksiköiden laatukäsikirjat ovat julkisia ja ne löytyvät yliopiston internetsivuilta tai yksiköiden omilta sivuilta. Muu laatudokumentaatio on yliopiston ja sen yksiköiden intranetissä ja mm. Heimo-palveluissa.

Laadunhallinnan organisointi ja vastuut

Yliopiston hallitus linjaa laatutyötä ja sen periaatteita. Yliopiston ja tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten johto vastaa toiminnan ja tulosten kokonaislaadusta. Käytännön laatutyöstä yliopistotasolla vastaa laatukoordinaattori yhdessä tiedekuntien ja yksikköjen tasolla toimivien laatuvastaavien kanssa. Jokainen henkilökuntaan kuuluva on omalta osaltaan vastuussa yliopiston laadukkaasta toiminnasta ja tavoitteiden mukaisesta tuloksesta. Myös opiskelijoiden edellytetään osallistuvan toiminnan kehittämiseen antamalla palautetta ja osallistumalla edustajiensa kautta eri elinten toimintaan.

 

Kuva 6. Roolit laatujärjestelmässä

Miten laatua arvioidaan ja hallitaan?

Keskeisimpiä yliopiston toiminnan ja tulosten laatua varmistavia menettelyitä ovat  laatudokumentaatio kuten laatukäsikirjat ja prosessikuvaukset, auditoinnit ja arvioinnit, benchmarkkaukset, johdonkatselmukset sekä palautejärjestelmät. Näiden avulla yliopisto saa tietoa toimintansa laadusta ja sen kehittämistarpeista.

Muita laadunhallinnan menettelyjä kovat auditoinnit, arvioinnit, benchmarking ja johdonkatselmukset. Niitä kuvataan erikseen niiden näiltä laatusivuilta löytyvillä omilla alasivuillaan.

Yliopistojen ja korkeakoulujen laadunhallintajärjestelmiä arvioidaan Suomessa myös ulkoisesti säännöllisin väliajoin sekä korkeakoulujen laadunhallinnan kansallisin kriteerein että eurooppalaisia laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia vasten.  Itä-Suomen yliopiston viimeisin ulkoinen auditointi on tehty loppuvuodesta 2016 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli KARVIn toimesta. Edellinen auditointi oli vuodelta 2010.

Auditointi oli kansainvälinen ja sen auditointikielenä englanti. Auditointiryhmä muodostui sekä suomalaisista että eurooppalaisista laatuasiantuntijoista eli auditoijista. Yliopistomme läpäisi hyväksytysti auditoinnin ja sai KARVI auditoitu -laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Sen mukaan Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä täyttää aiemmin mainitut laadunhallinnan kansalliset ja eurooppalaiset kriteerit, periaatteet ja suositukset. Auditointimme hyväksytty tulos raportteineen julkaistiin huhtikuussa 2017. Löydät Karvi-auditoinnin raportin tästä linkistäKARVI-auditoinnin omalla alasivulla on tarkemmin tietoa tästä auditoinnista.

Ota yhteyttä:

Laatu ja kestävä kehitys kuuluvat yliopiston Yliopistopalveluiden Kehittämispalveluiden toimialaan. Yliopiston laatutyöhön ja laatujärjestelmään liittyvissä asioissa voit ottaa suoraan yhteyttä yliopiston  laatukoordinaattoriin.

Yliopiston laatutyön ohjausryhmänä toimii yliopiston johtoryhmä. Operatiivisen laatutyön koordinoijana yhdessä laatukoordinaattorin kanssa toimii yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden edustajista sekä opiskelijajäsenistä koottu Laatu-ryhmä, jota johtaa yliopiston hallintojohtaja. Yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden yhteyshenkilöinä laatuasioissa toimivat niiden laatuvastaavat.

Kestävän kehityksen toiminnan koordinoijana yliopistolla laatukoordinaattorin lisäksi toimii eri yksiköiden sekä opiskelijoiden ja yliopiston ravintolapalveluista vastaavan toimijan edustajista koottu  Kestävän kehityksen neuvottelukunta (Kekeneku). Kestävän kehityksen käytännön toimintaa yksiköissä koordinoivat yksiköiden laatuvastaavat.

Yhteystiedot:
Laatukoordinaattori
Saila Vaittinen

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistopalvelut, Kehittämispalvelut
Kuopion kampus
Postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio
Gsm: 040 564 8985
Sähköposti: saila.vaittinen(at)uef.fi
Käyntiosoite:  Yliopistonranta 1, Snellmania -rakennus 
 2.krs, huone 2313 (Yliopistopalveluiden hallinnon käytävällä)