Laatu opiskelijalle

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellisia osia yliopiston strategian toteuttamista ja laatu sekä kestävä kehitys ovat osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen saralla Itä-Suomen alueen ja valtakunnallisesti myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Eurooppalaisten opetusta ja koulutusta koskevien sopimusten mukaisesti (Eurooppalainen korkeakoulutusalue EHEA ja Bolognan prosessi  sekä sen pohjalta allekirjoitettu Bolognan julistus vuodelta 1999) korkeakouluilla tulee olla opetuksen ja tutkimuksen laadunhallintaa varten toimiva laadunhallintajärjestelmä. Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä pohjautuu löyhästi kansainväliseen ISO9001 -laatustandardiin ja vastaa mm. sisältönsä rakenteelta sen vaatimuksia. Lisäksi laatujärjestelmämme täyttää myös korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa yllä viitattuja eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. 

Yliopistomme  laatujärjestelmä on auditoitu ulkoisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn toimesta viimeksi joulukuussa 2016 ja yliopisto on läpäissyt sen huhtikuussa 2017 hyväksytysti. Tästä merkkinä yliopistollamme on oikeus käyttää KARVI Auditoitu -laatuleimaa. Auditointi on voimassa kuusi vuotta seuraavaan auditointiimme vuonna 2022 asti. Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä pohjautuu myös löyhästi ISO9001-laatustandardiin eli se vastaa rakenteeltaan ISO-laatusertifikaattia. Joillain yliopiston yksiköillä ja laboratorioilla on myös akkreditoituja laatujärjestelmiä, joiden pätevyyden ulkoinen arviointijärjestö FINAS on  arvioinut.

Yliopistojen ulkoisesta auditoinnista saat lisää tietoa alempaa tältä sivulta kohdasta Yliopiston ulkoiset auditoinnit ja löydät sieltä myös Karvi-auditointimme raportin.

Myös kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu sisältyvät yliopiston strategian mukaisesti laatujärjestelmäämme.
Yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Sitoumuksemme mukaisesti yliopistolla ja myös ylioppilaskunnassa käytetään niiden tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita. Niitä on tarjolla myös yliopiston ravintoloissa. Yliopistopalveluilla on Green Office diplomi vuodesta 2012. Se tarkoittaa että Yliopistopalveluissa ja koko yliopistolla laajemminkin toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti mm. kierrätyksen, hankintojen kestävyyden sekä energian ja veden kulutuksen vähentämisen suhteen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen osana globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanoa Suomessa yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015.

Suomen kestävän kehityksen toiminnasta löytyy tarkemmin tietoa kestavakehitys.fi sivuilta  ja yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta enemmän tietoa löytyy kestävän kehtyksen omilta www-sivuilta.

Yliopistolla on lisäksi Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopisto noudattaa henkilökohtaista osaamista kuvaavan Europassin (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite) Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän sääntöjä kaikilta osin. Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa.

Laatutyömme tähtää siihen, että

Koulutuksemme on kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavaa ja vastaa työelämän tarpeisiin
Opetus ja ohjaus ovat laadukasta, monimuotoista ja monipuolista
Käytössämme ovat ajanmukaiset oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Toimintatapamme ovat yhdenvertaiset kaikilla eri laitoksilla, kampuksilla ja tiedekunnissa
ja asiointi ja tiedonsaanti on sujuvaa
Toimintamme on opiskelija- ja oppimiskeskeistä
Edistämme opiskelijoiden hyvinvointia ja tuemme esteetöntä opiskelua
Edistämme monikulttuurisuutta, globaalia yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä.

Koulutuksen ja opetuksen laatua on se, että opiskelijat tietävät

Omat oikeutensa ja velvollisuutensa opiskelijoina
Perusasiat yliopistosta organisaationa
Miten yliopisto palvelee heitä opintojen eri vaiheissa ja toimii heidän hyvinvointinsa tukena
Mistä ohjausta ja neuvontaa on saatavilla
Miten opiskelijat voivat yliopistossa vaikuttaa
Miten opiskelijat voivat osallistua laatutyöhön omalla ainelaitoksellaan

Tutustu laatujärjestelmäämme

Yliopiston päälaatukäsikirjassa on kuvattu yliopiston toimintaa ja mm. koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, kehittämisen sekä arvioinnin tavoitteet ja toimintatavat
Tiedekuntien laatukäsikirjoista löydät tarkempaa tietoa oppiaineesi laatukäytänteistä. 
Yksiköillä on myös omia laatu- tai toimintakäsikirjoja
Yliopiston laatusivuille on koottu laajemmin tietoa yliopiston laatujärjestelmästä ja laatutyöstä Laatuajattelun perusteet –verkkokurssilla (1op) voit keväisin helmi-huhtikuussa ja syksyisin loka-joulukuussa tutustua opintojen aikana laatuajattelun perusteisiin ja laatujärjestelmiin, josta on hyötyä myös työelämää ajatellen.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteena on toiminnan jatkuva systemaattinen kehittäminen Demingin ympyrän (PDCA:n) mukaisesti. Jatkuvan kehittämisen periaate suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen (Plan - Do - Check - Act) –sykli  toimii myös opiskelijan osalta:


 

PLAN - opiskelija suunnittelee omat tavoitteensa, opiskelunsa ja ajankäyttönsä

DO - opiskelija opiskelee suunnitelmansa mukaisesti ja antaa palautetta opetuksesta

CHECK - opiskelija osallistuu kuulusteluihin ja saa palautetta osaamisestaan ja edistymisestään
ACT - opiskelija muokkaa omaa toimintasuunnitelmaansa ja osallistuu opetuksen kehittämiseen

 Opiskelijat laatutyössä

  • Opiskelijat osallistuvat laatutyöhön erityisesti koulutuksen laatuasioissa. Laitosten opetuksen suunnittelu- ja kehittämisryhmissä on opiskelijaedustus

  • Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen ja opetuksen arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen antamalla
    aktiivisesti palautetta koulutuksen laadusta eli sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja ohjauksesta

  • Opiskelijat voivat osallistua yliopiston järjestämiin laatukoulutuksiin

  • Opiskelijat voivat osallistua yliopiston laatujärjestelmän arviointiin myös auditoijina. Etsimme vuosittain yhdessä ylioppilaskunnan kanssa opiskelijaedustajia yliopiston sisäisiin auditointeihin. Auditointi on hyvä keino perehtyä yliopiston toimintaan ja laatutyöhön. Auditointi- ja laatuosaamisesta on hyötyä myös työelämässä

  • Laatu, kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu kulkevat käsi kädessä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös näihin yliopiston toimintoihin eri työryhmien, ajankohtaisten seminaarien ja valtakunnallisten tempausten kautta

  • Laatuviestinnästä opiskelijoille vastaa yliopiston laatukoordinaattorin lisäksi kukin tiedekunta ja ainelaitosten laatuvastaavat yhteistyössä ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa


Yliopistossamme opetusta kehitetään yliopiston strategian ja European Standards and Guidelines -periaatteiden  mukaan kohti yhteisöllistä, opiskelija- ja oppimiskeskeistä ja erilaiset oppijat huomioivaa oppimisprosessia.  Opiskelijoiden edustajia otetaan  jo opetuksen suunnitteluvaiheessa mukaan eri suunnitteluryhmiin ja elimiin. Yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskunnan kanssa on myös jatkuvaa. Opiskelijapalautetta kerätään eri vaiheissa opintoja ja eri tavoin ja sitä käsitellään laajasti tiedekunnissa ja yksiköissä sekä vuosittain yliopiston johdonkatselmuksessa.  Palautteen käsittelyssä pääperiaatteena on, että opiskelijoiden antamaan palautteeseen annetaan aina vastapalaute.

Opetuksen laadun ja kehittämisen kannalta palautteen antaminen onkin opiskelijoiden tärkein tapa vaikuttaa.
Opiskelijalla on myös mahdolisuus tehdä kirjallinen reklamaatio silloin kun hän katsoo sen olevan aiheellinen.

Opiskelun laadusta ja sen kehittämisestä löytyy tarkemmin tietoa yliopiston päälaatukäsikirjasta sekä yksiköiden omista latukäsikirjoista.

Oheisessa kuvassa on kuvattu tarkemmin opiskelija- ja oppimiskeskeistä opetusta. Kuva löytyy tarkempana myös tästä.Yliopiston ulkoiset auditoinnit

Suomessa käytetään arvioimista ja seurantaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laatujärjestelmien kansallinen arviointimallin mukaisesti laatujärjestelmiä auditoidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa. Itä-Suomen yliopiston edellinen laatusertifikaatti oli vuoden 2010 auditoinnista.

Auditoinnit järjestää riippumaton asiantuntijaelin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.
Suomen oma kansallinen malli määrittelee, millainen laatujärjestelmän pitäisi olla sekä kansallisiin että eurooppalaisiin vaatimuksiin verrattuna. Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettely-tavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja näin osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän joulukuussa 2016. Auditointi oli kansainvälinen eli auditoijina oli myös kansainvälisiä laatuasiantuntijoita ja auditointikielenä englanti. Auditoinnissa haastateltiin laajasti yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita sekä sidosryhmien edustajia. Tästä linkistä löydät Karvi-auditoinnin raportin.
Tarkempaa tietoa yliopiston KARVI-auditoinnista sekä suomalaisista opetuksen ja koulutuksen laadunhallinnan kriteereistä saat KARVI auditoinnin 2016 omilta alasivuilta.