ISO 9000 -standardin laadunhallintajärjestelmään kuuluvalla johdonkatselmus menettelyllä tarkoitetaan johdon määräajoin suorittamaa järjestelmällistä arviointia laadunhallintajärjestelmän soveltuvuudesta, riittävyydestä, vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta laatupolitiikkaan ja laatutavoitteisiin nähden.

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti osana laadunvarmistusjärjestelmän toimivuuden varmistamista.
Johdon katselmus on yksi strategian tavoitteiden saavuttamisen arviointimenettely.

Johtoryhmä käsittelee yliopiston toiminnasta tulevia tietoja pitkin vuotta. Kerran vuodessa johtoryhmä pitää johdon katselmukseen keskittyvän kokouksen. Johdon katselmuksen lähtötietojen kokoamisesta vastaa laatupäällikkö. Katselmuksessa käsitellään edellisen vuoden laatuindikaattoreita ja -mittareita sekä laatupäällikön laatimaa katsausta sisäisten auditointien ja muiden arviointien ja evaluointien yhteenvedosta.  

Katselmukseen kuuluvat

- laatupolitiikan ja laatutavoitteiden toteaminen

- edellisen vuoden auditointien tulokset

- edellisen vuoden arviointien ja strategisen riskinhallinnan tulokset sekä merkittävät ulkopuoliset yliopistoa koskevat selonteot ja raportit

- asiakaspalaute ja laatutavoitteiden saavuttaminen

- prosessien suorituskyky ja vaatimustenmukaisuus

- korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tilanne

- aiempien katselmusten toimenpiteet

- tulosneuvottelujen yhteenveto

- sisäisten tarkastuksien yhteenveto

- tapahtuneet muutokset, jotka voivat vaikuttaa laadunhallintajärjestelmään

- laadunhallintajärjestelmän kehittäminen

- kehittämisehdotukset.


Rehtorin allekirjoittamassa johdon katselmuksen raportissa esitetään erityisesti toiminnan kehittämiseen liittyviä havaintoja. Raportti on julkinen ja se laitetaan yliopiston intraan laatusivustolle, alkuperäistä raporttia säilytetään arkistointisäännön mukaisesti.

Tiedekunnat ja toimintayksiköt määrittelevät itse laatukäsikirjoissaan omat johdon katselmuskäytäntönsä. Niiltä edellytetään kuitenkin vähintään yhtä johdon katselmuksen tyyppistä tilaisuutta vuodessa.