Laatu henkilökunnalle

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellinen osa yliopiston strategian toteuttamista ja yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Itä-Suomen yliopisto tekee myös aktiivisesti yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen toiminnassa myös  Itä-Suomen alueen sekä muiden maamme korkeakoulujen kanssa.

Osana suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen säännöllisesti tehtävää laadunhallinnan ulkoista arviointia Itä-Suomen yliopisto on huhtikuussa 2017 läpäissyt hyväksytysti Suomessa kansallisia ulkoisia arviointeja tekevän Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli KARVIn joulukuussa 2016 tekemän auditoinnin.  Yliopistomme sai oikeuden käyttää KARVI auditoitu -laatuleimaa, joka on voimassa kuusi vuotta seuraavaan auditointiin vuonna 2022 saakka. Auditointiraportin mukaan yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa myös eurooppalaisia koulutuksen ja opetuksen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.  Karvi-auditoinnin raportin löydät tästä linkistä.

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä pohjautuu  löyhästi myös kansainväliseen ISO9001 -laatustandardiin eli se vastaa rakenteeltaan ISO-laatusertifikaattia, mutta ei ole sertifioitu. Joillain yliopiston yksiköillä ja laboratorioilla on myös akkreditoituja laatujärjestelmiä, jolloin ulkoinen arviointielin, tässä tapauksessa FINAS on todentanut niiden pätevyyden.

Myös kestävän kehitys ja yhteiskuntavastuu sisältyvät yliopiston strategian mukaisesti laatujärjestelmäämme. 
Yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Sitoumuksemme mukaisesti yliopistolla ja ylioppilaskunnassa käytetään niiden tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita ja niitä on tarjolla myös yliopiston ravintoloissa. Yliopistopalveluilla on ollut Green Office diplomi  vuodesta 2012. Se tarkoittaa, että Yliopistopalveluissa ja koko yliopistossaa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti mm. kierrätyksen, hankintojen kestävyyden sekä energian ja veden kulutuksen vähentämisen suhteen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen osana globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanoa Suomessa yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015.
Suomen Kestävän kehityksen toiminnasta löytyy tarkemmin tietoa kestavakehitys.fi  -sivuilta.
Yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta löytyy tietoa kestävän kehityksen omilta www-sivuilta .

Yliopistolla on lisäksi Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopisto noudattaa henkilökohtaista osaamista kuvaavan Europassin (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite) Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän sääntöjä kaikilta osin. Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa.
 

Yliopiston laatukulttuurissa laatutyö ja prosessien jatkuva kehittäminen on kytkeytynyt oleelliseksi osaksi strategista johtamista ja yliopiston toimintaa niin yksilö- kuin yksikkötasollakin. Yliopiston laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö on sitoutunut omaan työhönsä ja toimii yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Yliopiston laatujärjestelmä kattaa yliopiston kaikki toiminnat.

Yliopiston kaikki tehtävät, toiminnan ja prosessit sekä niissä tarvittavat ja tuotetut tiedot ja tietojärjestelmät kattava kokonaisarkkitehtuuri on liitetty myös osaksi strategista johtamista ja toiminnanohjausta sekä laatutyötä.  Kokonaisarkkitehtuurista löytyy enemmän tietoa Julkisen Hallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suosituksista sekä mm.  Valtiovarainministeriön kokonaisarkkitehtuurin sivuilta.

Yliopiston laatutyö perustuu yliopiston strategiaan, tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja osallistaa opiskelijat, henkilökunnan sekä sidosryhmät.
Yliopistolaiset ovat voineet osallistua myös esimerkiksi strategiatyöhön ja päässeet näin osaltaan vaikuttamaan siihen. Lisäksi henkilökunnan edustajia on kaikissa päätöksenteko- ja suunnitteluelimissä ja työryhmissä.

Laatutyöstä ja laatujärjestelmästä viestitään avoimesti sekä henkilökunnalle että opiskelijoille ja koko yliopistoväellä on mahdollisuus osallistua laatutyöhön ja sen kehittämiseen monenlaisten eri kanavien kautta. Laatuasioita käsitellään yleisesti yliopiston kaikissa yksiköissä erilaisissa kokouksissa joko säännön mukaisesti tai tiettyyn teemaan (esim. auditointi) liittyen. Yksiköillä on omat, niiden henkilöstöstä nimetyt laatuvastaavat ja heidän varahenkilönsä ja tiedekuntatasolla laatutiimit. Yksiköillä on myös koulutettuja sisäisiä auditoijia, jotka osallistuvat yliopiston sisäisiin auditointeihin auditoijina. Henkilökunta voi osallistua näihin auditointeihin myös haastateltavina omaan työtehtäväänsä liittyen. Auditoinneista tehdyt raportit käsitellään yksiköissä yhdessä niiden henkilöstön kanssa.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteena on toiminnan jatkuva systemaattinen kehittäminen Demingin ympyrän (PDCA:n) mukaisesti. Järjestelmä tuottaa johdolle sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille näiden tarvitsemaa tietoa toiminnan kehittämiseksi ja päätösten tekemiseksi. Jatkuvan kehittämisen periaate suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen (Plan - Do - Check - Act) –sykli  toimii myös henkilökunnan osalta:


Tutustu laatujärjestelmäämme

Yliopiston päälaatukäsikirjassa on kuvattu yliopistotasolla yliopiston toimintaa ja menettelytapoja.
Päälaatukäsikirja on julkinen ja löytyy yliopiston laatusivuilta.
Tiedekuntien laatukäsikirjoista on kuvattu tarkemmin toimintaa ja menettelytapoja tiedekuntatasolla.
Osalla tiedekuntien yksiköistä sekä palvelu- ja erillislaitoksilla on myös omat laatu- tai toimintakäsikirjat, joissa on kuvattu tarkemmin yksikkötasoisia menettelytapoja.
Prosessikuvaukset ja tarkemmat toimintakohtaiset ohjeet, asiakirjapohjat, lomakkeet ym. dokumentaatio
löytyy yksiköiden omilta intranetsivuilta. Yliopiston intranetsivuilta Heimosta löytyy myös laatuun liittyvää ohjeistusta.
Yliopiston laatusivuille on koottu laajemmin tietoa yliopiston laatujärjestelmästä ja laatutyöstä.

Yliopisto järjestää aika ajoin laatukoulutusta kaikille yliopistolaisille. Lisäksi yliopiston sisäisinä auditoijina toimiville järjestetään auditointiin koulutusta. Laatuajattelun perusteet –verkkokurssilla (1op) moodlessa  voi myös keväisin helmi-huhtikuussa ja syksyisin loka-joulukuussa tutustua laatuajattelun perusteisiin ja laatujärjestelmiin, jos haluaa saada lyhyen tiiviin tietopaketin siitä mitä laatu tarkoittaa. Kurssi on avoinna sekä henkilökunnalle että opiskelijoille.

Itä-Suomen yliopiston ulkoiset auditoinnit

Suomessa käytetään arvioimista ja seurantaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laatujärjestelmien kansallinen arviointimallin mukaisesti laatujärjestelmiä auditoidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa. Auditoinnit järjestää riippumaton asiantuntijaelin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI).

Suomen oma kansallinen malli määrittelee, millainen laatujärjestelmän pitäisi olla sekä kansallisiin että eurooppalaisiin vaatimuksiin verrattuna. Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettely-tavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja näin osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän joulukuussa 2016. Auditointi oli kansainvälinen eli auditoijista osa oli kansainvälisiä laatuasiantuntijoita ja auditointikielenä englanti. Auditoinnissa haastateltiin laajasti yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita sekä sidosryhmien edustajia. Auditoinnin tulos ja raportti julkaistiin huhtikuussa 2017.

Tarkempaa tietoa auditoinnista ja suomalaisista opetuksen ja koulutuksen laadunarviointikriteereistä saat KARVI-auditoinnin omilta alasivuilta, jonne pääsee näiltä laatusivuilta.